ENGLISH | צרו קשר | דף הבית
כיצד אתם יודעים האם בניינכם מנוהל ומתוחזק נכון?

חברת הניהול מדאוס מעמידה לרשותכם סקר המאפשר לכם לבחון, בכל עת, האם בניינכם מנוהל ומתוחזק נכון.

באמצעות מענה על הסקר, תוכלו לבחון האם בבניינכם מתקיימים וננקטים הפעולות הדרושות ל: בטיחות אש וחשמל, תחזוקה מונעת, כיסוי ביטוחי, גזברות וניהול כספי הועד ופעילות שוטפת ותקינה של ועד הבית.

תוצאות הסקר מתפרסמות "און ליין" ומאפשרות לכם לקבל, במיידי, מידע על הליקויים המתקיימים בבניינכם וכן הערכה על רמת הניהול והתחזוקה של בניינכם , כיום.
 כן  לא  לא
יודע/ת
בטיחות אש וחשמל:
האם בוצעה לאחרונה בדיקה מקיפה של בטיחות אש לבניין ע"י גוף מאושר העומד בכל התקנים הנדרשים? 1.
האם בוצעה לאחרונה בדיקה מקיפה למערכות החשמל הציבורי בבניין ע"י בודק חשמל מוסמך? 2.
האם בוצעה לאחרונה ע"י ועד הבית בדיקה יזומה של לוחות החשמל של כל הדיירים ע"י בודק חשמל מוסמך? 3.
 כן  לא  לא
יודע/ת 
תחזוקה מונעת (מאגרי מים, לחץ מים, גג, גנרטור ומעלית):
האם בוצע לאחרונה ניקוי וחיטוי מאגרי המים בבניינך? 4.
האם ניקוי מאגרי המים בוצע ע"י אנשים / חברה שהוכשרו ע"י משרד הבריאות? 5.
האם מערכת לחץ המים תקינה? 6.
האם הגג מוכן לחורף? 7.
כיצד אתם יודעים שהגנרטור יכנס לפעולה בזמן אמת? 8.
האם הוסרו כל הליקויים שדווחו בתסקיר בודק המעליות? 9.
 כן  לא   לא
יודע/ת
ביטוח:
האם הבניין מבוטח בביטוח אחריות צד ג'? מה כולל הביטוח, במידה ויש? 10.
האם הבניין מבוטח בביטוח מקיף? מה כולל הביטוח המקיף, במידה ויש? 11.
האם הבניין מבוטח בחבות מעבידים? 12.
 כן  לא    לא
יודע/ת
גזברות / ניהול כספי הועד:
האם רישומי היומן (הנהלת חשבונות) של דמי ועד מדיירים וההוצאות מתבצעים באופן ממוחשב, המאפשר שליפת חומר "און ליין"? 13.
האם ניתן, בכל עת, לעיין, לברר ו/או להתחקות אחר פירוט כל הוצאה שבוצעה ע"י הועד? גם הוצאות בשנים קודמות? 14.
האם ניתן, בכל עת, לעיין, לברר ו/או להתחקות אחר קבלות ותקבולים מדמי ועד של דיירים? גם תקבולים וקבלות משנים קודמות? 15.
האם מתקיימת התאמת בנק שוטפת? 16.
האם ניתן, בכל עת, לעיין בפירוט הפקדות לבנק? 17.
האם ועד הבית מפרסם דו"ח תקבולים ותשלומים מבוקר? 18.
 כן  לא    לא
יודע/ת
פעילות שוטפת (זמינות, תוכנית עבודה שנתית, שקיפות, אנשי מקצוע)
האם תמיד איש הועד זמין לטיפול בבעיות דחופות? 19.
האם קיימת תוכנית עבודה שנתית? 20.
האם ועד הבית פועל בהתאם לתוכנית העבודה השנתית? 21.
האם שקיפות באשר לפעולות הועד, מתקיימת תמיד? 22.
כיצד נבחרים / נבחנים אנשי המקצוע בבניין? 23.
האם לאנשי המקצוע שעובדים יש את כל האישורים הנדרשים? 24.


יתרונות מדאוס  
סקר מדאוס  
ניהול נכסים מושכרים  
תחזוקת דירות ובתי יוקרה  
כדאי לדעת  
לוח מודעות  
הטבות לבניינים  
טופס קריאת שירות  
צרו קשר  
דף הבית  
èìôåï: 1599-514-515 | ô÷ñ: 03-6742596 | ú.ã. 1430, øîú âï 52106 info@madeus.co.il